top of page

CONTRACT

de comercializare a taxelor sau a altor servicii si pachete de servicii de participare la evenimente

 

ASPRO ADVERTISING SRL, cu sediul social în Mun. București, Șos. Alexandriei nr. 20, bl. L6 , sc. B, et. 10, ap. 78, sector 5, cod poștal 051526, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4620/2014 și având Cod Unic de Inregistrare RO33062662, cont IBAN RO30 BTRL RONC RT03 5451 8403, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin Olivia Constantin, în calitate de Administrator,  – denumita in continuare AGENTIE ORGANIZATOARE (AGENTIA) 

si Participantul/reprezentantul participantului,

Agentia Organizatoare a fost desemnata de catre Asociatia Romana pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF)

au convenit la incheierea prezentului contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Il constituie vânzarea de catre Agentie a unor taxe de participare la eveniment/ a unui pachet de servicii de participare si/sau a unor servicii asociate inscrise in factura fiscala sau oricarui alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si participare;

1.2 Caracteristicile taxei de participare precum si a pachetului de participare la eveniment sunt prezentate pe site-ul evenimentului, iar aceasta sunt parte integranta a acestui contract.

II. INCHEIEREA SI DURATA CONTRACTULUI

2.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

2.1 In momentul semnarii lui de catre Participant sau prin acceptarea conditiilor precontractuale de servicii de participare, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.

In cazul taxelor si/sau pachetelor de servicii de participare achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele:

a) Exprimarea acordului/acceptului Participantului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de participant ca adresa de corespondenta/contact;

b) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre Participant a contravalorii taxei de participare si/sau a pachetului de servicii de participare;

2.2 In momentul în care participantul primeşte confirmarea scrisă de la Agenţie – factura fiscala constituie confirmarea rezervarii serviciilor. Este responsabilitatea agentiei de organizare de a informa participantul prin orice mijloace convenite cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea solicitata este confirmata. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia solicita plata integrala a contravalorii serviciilor. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Agentia isi rezerva dreptul de a anula participarea si serviciile aferente participarii. 

2.3 In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Participantului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a participantului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in rubrica “Termeni si Conditii” a siteului si pe care participantul confirma ca a citit-o inainte de a trimite formularul de inregistrare sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de participare, respectiv daca prezentul contract prezentat participantului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de participare si serviciile de participare asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

2.6 Informatiile furnizate Participantului inainte de incheierea contractului privind detaliile pachetului de participare, formeaza parte integranta a contractului si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.

2.7 Contractul încetează, de drept, odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de participare înscris în documentele de călătorie.

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Pretul contractului

3.1 Preţul total al contractului este precizat in tichetul emis catre Participant dupa ce acesta completeaza formularul de inregistrare la eveniment si unde ii sunt detaliate toate costurile aferente participarii la eveniment si poate include toate taxele, comisioanele, tarifele si orice alte costuri suportate de Agentie.

De asemenea, el poate fi inscris si in cataloage sau pliante, puse la dispozitia Participantului si in mijloace de comunicare electronica și/sau pe factură.

3.2 La incheierea contractului, Agentia poate solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in oferta transmisa electronic si/sau conform conditiilor ofertelor prezentate pe site-ul evenimentului www.conferinte-arepmf.ro.

Platile se fac in Lei prin Ordin de plata contul Agentiei sau cu cardul folosind linkul de plata.

3.3 Nerespectarea de catre Participant a termenelor de plata da dreptul Agentiei sa rezilieze contractul fara notificare prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENȚIEI

4.1 În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului (de exemplu; serviciile incluse in pachet, datele de organizare a evenimentului, modificarea categoriei unitatii de cazare), Agenţia are obligaţia de a informa participantul, in scris, fara intarzieri nejustificate. Participantul are posibilitatea ca in teremenul specificat de Agentie sa accepte modificarile propuse sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

4.2 Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

4.3 Agentia este raspunzatoare de executarea serviciilor de participare incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de organizare, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza participantului; 

c) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.5 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris participantului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu participantul(e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului; 

 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI

5.1 In cazul in care participantul nu poate sa participe la eveniment, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile taxei/serviciilor achizitionate, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de desfasurare a evenimentului.

5.2 Participantul are dreptul anuleze participarea:

Participantilor inscrisi (taxa platita) care nu se prezinta la eveniment li se returneaza taxa, in urmatoarele conditii: daca au anuntat organizatorii cu pana la 15 zile (lucratoare) inainte de eveniment – 100% taxa returnata; daca au anuntat organizatorii cu pana la 10 zile (lucratoare) inainte de eveniment – 50% taxa returnata; pentru neparticiparea la eveniment din varii motive – 0% taxa returnata.    

Cazarile (platite) se pot anula cu maxim 30 de zile inainte de eveniment, dupa aceasta perioada nu se mai pot face anulari iar contravaloarea platita nu se mai returneaza.

 

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1 Datele cu caracter personal prelucrate de ASPRO ADVERTISING SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

6.2 ASPRO ADVERTISING SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, CUIM, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), CUI

6.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal.

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

Va informam faptul ca ASPRO ADVERTISING SRL colecteaza doar date asociate persoanelor fizice/juridice in contextul in care ne sunt solicitate servicii pentru a caror livrare avem nevoie de aceste informatii, fiindu-ne necesare in intersul legitim al dumneavoastra.

 

In contextul participarii la un congres medical, pentru validarea creditelor EMC de catre Colegiul Medicilor din Romania, sunt necesare date obligatorii precum nume, prenume, CNP, specialitate medicala, loc de munca si grad profesional. Alte date, precum adresa de e-mail si numarul de telefon ne sunt necesare pentru a va transmite informatii legate de desfasurarea unei manifestari medicale, spre exemplu: locatie, deadline inregistrare sau trimitere lucrari stiintifice.

 

6.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

ASPRO ADVERTISING SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor ASPRO ADVERTISING SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc. 

6.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

ASPRO ADVERTISING SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ASPRO ADVERTISING SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

6.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

6.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa ASPRO ADVERTISING SRL prin transmiterea un e-mail catre aspro@aspro-advertising.ro, in scris la adresa Sos. Alexandriei nr . 20, bl. L6 , sc. B, et. 10,ap. 78, Sector 5, Bucuresti sau pe mail la adresa aspro@aspro-advertising.ro cu subiectul dezabonare.

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre ASPRO ADVERTISING SRL.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ASPRO ADVERTISING SRL, puteti accesa site-ul www.www.conferinte-arepmf.ro.ro sectiunea Termeni si Conditii.

Prin bifarea casutei SUNT DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia datelor personale proprii.

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.2. Comercializarea taxelor, pachetelor sau a altor servicii de evenimente se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea legilor in vigoare.

7.3. Toate unitatile de cazare sunt clasificate de catre organismele abilitate.

7.4. Participantul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de participare Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de participare, a taxelor, cazarilor sau alte servicii care fac obiectul participarii la evenimentele organizate inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, participantul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de participare, in conformitate cu oferta Agentiei.

7.5. Participantul declara ca anterior incheierii prezentului contract Agentia i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: taxa de participare, ce include taxa de participare, orice alte servicii prezente pe pagina evenimentului la care participantul s-a inscris, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea participantului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului.

7.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 

7.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

bottom of page