top of page

Politica de confidenţialitate

Societatea Aspro Advertising SRL, având sediul în Mun. București, Șos. Alexandria nr. 20, bl. L6 , sc. B, et. 10, ap. 78, sector 5, cod poștal 051534, J40/4620/2014, CUI: RO33062662;

în calitate de operator de date, după caz, (denumit în continuare „Aspro Advertising”) vă comunicăm această Politică de confidențialitate a Aspro Advertising (denumită în continuare „Politică de confidenţialitate”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Prelucrarea”).

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor cuprinde, după caz, atât informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează. „Informaţiile personale”  şi se referă la: nume, prenume, CNP, grad profesional, specialitate, număr mobil, număr fix, adresă e-mail, adresă corespondenţă, cod parafă, CUIM, denumire instituţie, și alte date similare despre dumneavoastră, precum imagini foto/video, plăți efectuate, informații colectate din baze de date în mod legal şi justificat, adresa de IP, alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre, detalii şi informații despre vizitele dumneavoastră la birourile noastre, precum şi alte date referitoare la interacțiunea cu noi.

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în anumite împrejurări, inclusiv:

 • Înregistrarea pe platforma conferinte-arepmf.ro

 • Completarea formularului de participare la eveniment;

 • Completarea formularelor online la evenimente prin intermediul partenerilor (Zoom);

 • Prin comunicarea voluntară, din orice motiv, a datelor dumneavoastră.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 • În scop de marketing;

 • În comunicarea cu dumneavoastră pentru a vă informa în permanență în legătură cu evoluția serviciului solicitat, analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră sau ale partenerilor noștri.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție, dacă se impune în mod legal, informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a primi aceste comunicări și vă vom oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment, în cazul în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră / a colaboratorilor noștri. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

 

TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;

 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Aspro Advertising, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. Utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor noastre derivând din prestarea serviciilor pe care le punem la dispozitie.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare* ” sau prin transmiterea unei cereri exprese pe adresa de e-mail:aspro@aspro-advertising.ro sau prin poştă la adresa: Mun. București, Șos. Alexandria nr. 20, bl. L6 , sc. B, et. 10, ap. 78, sector 5, cod poștal 051534

TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI TEMEIUL LEGAL AL ACESTOR TRANSFERURI

În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite datele cu caracter personal către terti, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Aspro Advertising, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, fie în numele nostru, fie în numele terţului parte și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. Aspro Advertising va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivii terti.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Aspro Advertising a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnice de stocare sau în format tipărit.

 

PERIOADA DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației dumneavoastră cu Aspro Advertising precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă, dar nu mai mult de 5 ani dacă nu a existat nicio interacţiune cu dvs.

În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unuia dintre drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare, o astfel de retragere neafectând legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Aspro Advertisingnu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Însă, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Aspro Advertising, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Aspro Advertisingv a proceda la Prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise datele dumneavoastră cu caracter personal.

 2. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 3. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. De asemenea, puteţi solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.

 4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. Datele vor fi marcate şi pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

 5. Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, datele fiind prelucrarate doar în anumite scopuri.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

 7. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm respectivele date. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Puteți să vă exercitaţi drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea transmiţând o solicitare scrisă la Aspro Advertising S.R.L sau pe adresa de e-mail: aspro@aspro-advertising.ro

bottom of page